כלל העסקים

 1. דף מידע המפרט את הנתונים הבאים :
 • כתובת העסק.
 • מהות העסק.
 • מספר הפריט בצו רישוי עסקים ה'תשע"ג 2013.
 • שם בעל העסק.
 • כתובת בעל העסק.
 • פרטי התקשרות (טלפון, נייד, פקס, דוא"ל).
 • שם מגיש התוכנית.
 • פרטי התקשרות של מגיש התכנית.

הערה התוכנית תוגש ע"י בעל מקצוע מתחום הבניין הרשום בפנקס ההנדסאים או אדריכלים.

 1. התכנית תכלול את הנתונים הבאים:
 • תרשים סביבה בקנ"מ  1:2500
 • תכנית מגרש בקנ"מ 1:250
 • תכנית העמדה בקנ"מ 1:100 (בעסקי מזון בקנ"מ 1:50 )הכוללת פתחים, מחיצות, כלים סניטרים, מכונות וציוד הקבוע בעסק, אופן התחברות לתא ביקורת ציבורי ואמצעי האוורור.
 • שני חתכים המראים את גובה העסק וגודל הפתחים
 • טבלת שטחים המפרטת את שטחי העסק לפי סוגי השימוש.
 • יש לפרט את החומרים ממנו בנוי העסק.
 • במידה וישנה מערכת מתזים לכיבוי  יידרש מז"ח בחיבור לרשת המים.

עסקי מזון

בנוסף לאמור לעיל יש לציין את הפריטים הבאים:

 • מפריד שומן וציון המיקום והנפח שלו.
 • פרשה טכנית המפרטת את תהליך זרימת המזון מקבלת הסחורה עד להגשה (סדר טכנולוגי).
 • חתך של ארובה.
 • אזור האשפה ואמצעי הפינוי.
 • במידה וקיים דחסן יש לציין בנוסף את תעלות הניקוז ואופן ההתחברות למערכת הביוב.
 • מיקום מיכל / דחסן קרטונים.
 • שטח המטבח המחסן חדרי השירות וגובהם יהיה ע"פ תקנות רישוי עסקים ה'תשס"א.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת.העירונית.
 • נספח אוורור עם פירוט מספר חלופות אוויר לשעה בחלקים השונים.
 • מספר הקבועות בעסק יקבע על פי "הוראות למתקני תברואה ה'תשס"ז 2007.
 • מומלץ להתקשר עם מתכנן מטבחים לצורך הגשת התוכנית.

מפעלי ייצור

 • יש לתת דגש על המעברים בין המכונות ואזורי הפריקה והטעינה של הסחורה.
 • תכנית בטיחות מאושרת ע"י ממונה /מהנדס בטיחות.
 • מסמך מידע מקדים (ניתן להוריד מהאתר).

בריכות שחייה

 • יש להוסיף חתכים של בריכות השחייה בור האיזון ותעלות הגלישה.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • פרשה טכנית.  
 • יש לציין את שטח הסינון וסוגי הבקרים.
 • מומלץ להתקשר עם מתכנן בריכות שחיה.
 • תכנית בטיחות מאושרת ע"י ממונה /מהנדס בטיחות.

מקוואות מאושרות

 • תרשים אוצר מי הגשמים אוצר השקה ובור הזריעה.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • חתכים של כל הבורות, בור הטבילה , אוצר מי הגשמים , אוצר השקה ובור הזריעה.

תחנות דלק

 • יש לציין את סבכות הניקוז ואופן ההתחברות למפריד השמנים.
 • יש להוסיף לתוכנית את מיקום מכלי הדלק , נפחם והחומרים ממנו הם בנויים.
 • סכמת הולכת הדלק את המשאבות.

מוסכים

 • לציין את מפריד השמנים.
 • מיקום מיכל איסוף המסננים.
 • סכמת התחברות תעלות הניקוז אל מפריד השמנים.

שטיפת מכוניות

 • להוסיף לתוכנית את מתקן מחזור המים החתכים שלו ואופן ההתחברות אל תעלות הניקוז.
 • נדרש להתקין מז"ח בהתחברות לרשת מי השתייה.

מפעלים ליצור מכשור רפואי

 • נדרשת התקנת מז"ח בחיבור לרשת מי השתייה העירונית.

לולים

 • לציין בתוכנית את הסוללות (במידה וישנם) , מתקן איסוף פגרים ומיכל התערובת.
 • לא תתקבל תכנית ללא מסמך מידע וחוות  דעת של יועץ סביבה (ריחות).