לאחרונה אושרה תכנית מתאר ייחודית  וראשונה מסוגה במטה יהודה. התכנית עוסקת  בשלושה נושאים: תוספת יחידות דיור במושבים, פיתוח מיזמי תיירות כפריים ובניית מבנים חקלאיים, כולם באמצעות היתר בנייה ללא צורך בתכנית מפורטת נוספת, וזאת תוך שמירה על הציביון החקלאי תיירותי הריאות הירוקות שבתחום המועצה.

להלן עיקרי התכנית:

1. תוספת יחידת דיור במושבים

2. פיתוח מיזמי תיירות כפריים

3. הקמת מבנים חקלאיים

 

 1. בניית בית שלישי בנחלה במבנה נפרד, בזכויות בנייה של עד 140 מ"ר עיקרי  ו- 20 מ"ר שירות.
 2. בנחלות בהן קיים מבנה שהיקף שטחו המרבי עולה על 400 מ"ר ובו יחידת דיור אחת:
 • הוספת יחידה שלישית תהא באמצעות פיצול מבנה המגורים הקיים לשתי יחידות .
 • תותר תוספת זכויות בנייה בהיקף של 50 מ"ר, בתנאי ששטח זה מיועד לצורך פיצול המבנה.
 1. בנית "דיורית" (יחידה חמישית), יחידת משנה למגורים, בינוי צמוד דופן למבנה מגורים קיים, ששטחה לא עולה על 45 מ"ר לכל הפחות 25 מ"ר .
 2. הקמת מבנה מגורי עובדים  - מקומו בתחומי הנחלה. גודל המבנה יותאם למספר העובדים באישור התמ"ת ומשרד החקלאות.  הזכויות למבנים היבילים לא יחשבו במניין זכויות המגורים בנחלה.
 3. תיירות- במושבים בחלקות א' (מגורים)- זכויות בנייה של 350 מ"ר לשימושי תיירות ועיבוד התוצרת החקלאית, בכפוף להליך פרסום ובשיקול דעת הוועדה המקומית.  א. בחלקות ב' ( חלקה חקלאית) – במבנים חקלאיים נטושים ניתן לבקש היתר בנייה לשימושים תומכי תיירות,  כגון : גלריות, סדנאות,  חנות מלאכות יד ומזכרות, עסקים המבוססים על מלאכות בית ושימושים דומים.
 4. תיירות- בהרחבות קהילתיות ביישובים ( מגורים, מגורים א') - שימושים תומכי תיירות, ביחידת הדיור הקיימת בהיתר כדין בשטח  של  70 מ"ר מסך שטח הבנייה הכולל.
 5.  תיירות- בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, תיירות כפרית באזורי המגורים - שימושים תומכי תיירות, ביחידת הדיור הקיימת בהיתר כדין בשטח של  25 מ"ר מסך שטח הבנייה הכולל.
 6. חקלאות- מבנים חקלאיים בתחומי הישובים באישור משרד החקלאות:
 • במרחבי חיפוש צמודי דופן לישובים שהוגדרו בתכנית- בניית מבנים לגידול צמחי ומבנים לגידול בעלי חיים.
 • בשטחים חקלאיים, שטחי ג' של המושב מבנים לגידול צמחי.
 1. תשתיות – הוצאת היתר בנייה לקווי ביוב בתחומי הישוב.

כמו כן, בתחומי הנחלה לא יותרו השימושים הבאים, ככל שהם אינם בזיקה לפעילות חקלאית המתבצעת בנחלה: אחסנה, אריזה, שינוע, תעשייה זעירה, וכן לא יותרו לשימוש משרדים לפעילות שאינה חקלאות או תיירותית, אלא אם הותרו בתכנית מאושרת קודמת. סטייה מהוראות יהיה בגדר סטייה ניכרת.

תיירות כפרית ומבניים חקלאיים בתחומי היישובים – לא  יתאפשר מתן היתר בנייה ללא קיומה של מערכת ביוב מרכזית בישוב במידה וההיתר הינו עבור מבנה המייצר שפכים.

בישוב בו לא קיימת מערכת ביוב מרכזית לא תותר תוספת יחידת דיור שלישית מכוח של תכנית זו.

 כל האמור לעיל כפוף להוראות תכנית מס' 151-0387068 , תכנית להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה, ובהתאם לכל דין בחוק התכנון והבנייה.