לפי דירוג מהגבוהה לנמוך:

  1. ראש מועצה
  2. סגנים
  3. יועמש
  4. גזבר
  5.  מהנדסת