שם קישור
הודעה בדבר אפשרות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור: צור הדסה, נחושה ותרום

נוהל משרד הפנים להקצאת מקרקעין

הודעה על כוונה להקצות לפרסום

טופס בקשה להקצאת מקרקעין בלבד

תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים