מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
דרושה מ"מ רכז/ת מתנדבים בהיקף של 50% משרה 24/11/2020 08/12/2020

עבור לארכיון דרושים