1. הגשת בקשה לרישיון עסק (בטופס הבקשה יש לציין את פרטי בעל העסק ובנוסף את פרטי מנהל העבודה באתר).
  2. תרשים העמדה תואם תב"ע.
  3. הגשת תכנית סביבתית שתוכן ע"י יועץ סביבה מוסמך.
  4. סימון מרחקים על גבי תכנית/תצ"א, מאזור מגורים או אחר.
  5. התחייבות משפטית כי אין הבאת חומר מחוץ לאתר גריסה, וכן החומר הנגרס משמש את צרכי הבניה באתר זה.
  6. חתימה על תצהיר כיבוי אש - עמידה בתנאי המפרט  - קישור למפרט