הקלה משמעותית באכיפה במרחב הכפרי

המועצה האזורית מטה יהודה היא חלק מתיקון 116 לחוק התכנון והבניה, ולפיו בשנתיים הקרובות תינתן הקלה באכיפה בישובים חקלאיים לטובת הסדרת בניה לשימוש חורג בנחלות. בנוסף, תיבחן אפשרות לאשר הקמת מבנים בשטחים חקלאיים לצורך פעילות שאינה חקלאית. ראש המועצה, ניב ויזל


ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל, שלח השבוע מכתב לתושבים ובו ציין כי לאחר זמן ממושך ועבודה מאומצת, יחד עם עמיתיו מהמועצות האזוריות, משרד החקלאות, משרד המשפטים ותנועת המושבים, התקבלה ביום חמישי (12.11.2020) החלטה חשובה בדבר הקלה במדיניות האכיפה על בניה בישובים החקלאים ועל בניה למגורים בישובים הערבים. מדובר בשינוי מדיניות בישום חוק קמיניץ.

משמעות הדבר היא שלבעלי הנחלות במגזר החקלאי יינתנו שנתיים מהיום על מנת להסדיר את הבניה בנחלות עבור פל"ח (פעילות לא חקלאית) ובכך להימנע מקנסות כבדים. בנוסף, תיבחן אפשרות לאשר הקמת מבנים בשטחים חקלאיים לצורך פעילות שאינה חקלאית, ככל שזו מקיימת זיקה לפעילות החקלאית והמרקם הכפרי, ובהתאם לרשימת שימושים שתיקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל ונהליה.

על פי המדיניות החדשה, הרי שלא יינתנו קנסות ולא יבוצעו הריסות גם ביישובים הערבים והדרוזים, מכוח תיקון  לחוק התכנון והבניה 116, עד ליום 31 בדצמבר 2022, כל עוד מדובר במבנה קיים המיועד למגורים שאינו מצוי על קרקע מוגנת ולא מתנהלים לגביו הליכי אכיפה אחרים תלויים ועומדים.

ראש המועצה אמר: "מדובר בפתרון שרואה עין בעין את אינטרס המועצות האזוריות, את אינטרס התושבים ואת הפיתוח הכלכלי במרחב הכפרי. בתקופה זו, כאשר תהיה הקלה באכיפה, יואצו תהליכי התכנון שיסדירו את הפיתוח בהתאם לתמונה האמיתית למצב בשטח". ראש המועצה הדגיש כי "זו הזדמנות פז להסדיר את הנושא, כל אחד בנחלתו למען עתידינו ועתיד ילדינו במרחב הכפרי".

כמו כן, ציין ראש המועצה כי בין הסעיפים שמינהל התכנון יבחן בנושא פל"ח בשטח החקלאי בחלקה א׳: בחינת האפשרות לאשר פעילות לא חקלאית גם בשטח החקלאי הנמצא בהמשך רצוף וצמוד דופן לתחום המגורים וביחס למבנה שהוקם כדין ביום אישורה של תכנית מתאר מחוזית, הנוגעת לבינוי הנבחן -ניתן יהיה לאשר את שינוי הפריסה של חלקת המגורים, ביחס למבנים כאמור, אשר בעל הזכויות בנחלה מבקש להסב את השימוש בהם לתעסוקה לא חקלאית ושאינם נכללים בחלקת המגורים כהגדרתה כיום, כאשר המבנה נמצא רק בחלקו בשטח המותר לשימוש, או כשכל המבנה גובל וצמוד לשטח המותר לשימוש.

בין ההמלצות שיועלו בפני מועצת מקרקעי ישראל:  הרחבת השימושים הניתנים להשכרה בחלקת המגורים- יוקם צוות שיבחן אילו שימושים ניתן יהיה להוסיף לרשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת פל״ח: הטבות כלכליות- תובא הצעת החלטה בפני מועצת מקרקעי ישראל אשר תכלול את הקלות שונות, למשל

תשלום ללא השיעור הנוסף הנגבה על שימוש שלא כדין ומתן הנחות אזורי עדיפות לאומית ובחינת הורדת גיל הפנסיה לצורך קבלת ההטבות.