להורדת הקובץ לחצו כאן

קול קורא להעסקת מטפלים לפרוייקט במעונות לגיל הרך

אגף הרווחה במועצה האזורית מטה יהודה ("המועצה") מחפש נותני שירותים בתחומים הבאים :

 • פסיכולוגים התפתחותיים לגיל הרך.
 • מרפא/ה בעיסוק.
 • קלינאי/ית תקשורת.
 • פזיוטרפיסט/ית.

 

דרישות סף להשתתפות

 1. תעודות והכשרות בהתאם לנושא. יש לצרף תעודות השכלה ורישיונות מתאימים וכן המלצות.
 2. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של 3 שנים ומעלה.
 3. עוסק מורשה/ אישור ניהול ספרים תקין / ניכוי מס במקור.

 

תנאים כלליים:

 1. אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.
 2. המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.
 3. המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.
 4. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה, לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש.
 5. ההתקשרות כפופה לחתימה על הסכם התקשרות.
 6. הפעילויות תהיינה בישובים או בבניין המועצה.
 7. לפרטי התשלום ניתן לפנות לחיה פרץ, רכזת התוכנית בטלפון:02-9958932.
 8. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 12/04/18 לאגף הרווחה.
 9. אין בהתקשרות עם מציע בכדי ליצור יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים הינו עצמאי.