להורדת הקובץ לחצו כאן

אגף הרווחה במועצה האזורית מטה יהודה ("המועצה") מחפש נותני שירותים בתחומים הבאים :

 • מטפלים משפחתיים.
 • מטפלים באומנות.
 • מטפלים המומחים  לתחום השכול.
 • מטפלים מומחים לטיפול בטראומה ומצבי דחק.
 • מטפלים בילדים במתודות שונות (מוסיקה, בעלי חיים, יצירה ועוד...).
 • מטפלים במתבגרים.

 

דרישות סף להשתתפות

 1. תעודות והכשרות בהתאם לנושא. יש לצרף תעודות השכלה ורישיונות מתאימים וכן המלצות.
 2. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של 3 שנים ומעלה.
 3. עוסק מורשה/ אישור ניהול ספרים תקין / ניכוי מס במקור.

 

תנאים כלליים:

 1. אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.
 2. המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.
 3. המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.
 4. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה, לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש.
 5. ההתקשרות כפופה לחתימה על הסכם התקשרות.
 6. הפעילויות תהיינה בישובים או בבניין המועצה.
 7. השכר הינו 150 ₪ לשעת טיפול (לא כולל מע"מ ולא כולל נסיעות) השכר מתעדכן מעת לעת.
 8. לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת אגף הרווחה. 02 9958926.
 9. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 12/4/2018 לאגף הרווחה.
 10. אין בהתקשרות עם מציע בכדי ליצור יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים הינו עצמאי.

 

את ההצעות יש להגיש על דף לוגו של המציע לידי גב' דפנה בירן-אשתר באמצעות פקס מס': 9958641 או במייל: [email protected]עד ליום 12/04/2018, הוא המועד האחרון להגשת הצעות ובצירוף פרטי ההצעה המלאים ובצירוף המסמכים הרלוונטיים.

 

בכבוד רב,

מועצה אזורית מטה יהודה – אגף רווחה