להורדת הקובץ לחצו כאן

היקף המשרה 100 אחוז.

תנאי הסף להגשת המועמדות:

  • בעל תעודת כושר מהרבנות הראשית לישראל לכהן כרב ישוב / שכונה.
  • התחייבות הרב המועמד להוראת חוזר המנכ"ל המיוחד לעניין העסקת רבנים במועצות האזוריות מינואר 2014 באופן מלא , וכן להנחיות המשרד.

למען הסר ספק יובהר כדלקמן:

  • הליכי הבחירה שיתקיימו למועמדים יהיו בשלב ראשון לצורך הכנת רשימת כשירים לכל ישוב עם דרוג של המועמדים בתוך רשימת כשירים.
  • בהתאם להסכמות בין משרדי הממשלה, איוש המשרה בפועל יתבצע רק לאחר מתן פסק דין שמקבל את עמדת המדינה בעתירה העומדת בעניין יישום הוראות חוזר בעניין רבני ההתיישבות, או המנכ"ל בעניין רבני ההתיישבות, או קבלת החלטה מוסכמת במסגרת הליכי הגישור שתאפשר את יישום הוראות חוזר המנכ"ל  כאמור.
    ככל שלא תתקבל עמדת המדינה בהליך המשפטי או לא תושג החלטה מוסכמת בהליך הגישור לא תאויש המשרה על ידי מי מרשימת הכשירים.
  • ניתן יהיה לאייש את המשרה עד חודשיים לפני מועד הבחירות לרשויות המקומיות במידה ולא יאוייש התפקיד עד חודשיים לפני מועד הבחירות, לא יאוייש התפקיד, והמועצה האזורית שתיבחר בהסכמת הועד המקומי רשאים להחליט למנות את המועמד ברשימת הכשירים לתפקיד או לפנות לקיומו של הליך בחירה מינוי חדש.
  • בכל מקרה תוקפה של הרשימה יהיה שנה לכל היותר. בתום התקופה יידרשו הליכי בחירה חדשים.

טפסי הגשת מועמדות ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל: [email protected]  עד ליום ראשון ז' באייר תשע"ח 22.4.18 בשעה  16:00

 

בברכה
ניב ויזל
מ"מ ראש המועצה