מינהל החינוך- מחלקת הגיל הרך במועצה האזורית מטה יהודה ("המועצה") מחפש נותני שירותים בתחום :

 • הוראת המוזיקה – לגיל הרך

דרישות סף להשתתפות

 1. תעודות והכשרות בהתאם לנושא. יש לצרף תעודות השכלה ורישיונות מתאימים וכן המלצות.
 2. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של 3 שנים ומעלה.
 3. עוסק מורשה/ אישור ניהול ספרים תקין / ניכוי מס במקור.

תנאים כלליים:

 1. אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.
 2. המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.
 3. המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.
 4. ההתקשרות כפופה לחתימה על הסכם התקשרות.
 5. הפעילויות תהיינה בגנים ברחבי המועצה.
 6. השכר הינו 160 ₪ לשעת הוראת מוזיקה כולל נסיעות  (לא כולל מע"מ)
 7. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הגיל הרך .02-9958816

 

את ההצעות יש להגיש על דף לוגו של המציע לידי גב' רחל קויתי רכזת גנים באמצעות מייל: [email protected] עד ליום 31/7/18 , הוא המועד האחרון להגשת הצעות ובצירוף פרטי ההצעה המלאים ובצירוף המסמכים הרלוונטיים.