כלל העסקים

 1. דף מידע המפרט את הנתונים הבאים :
 • כתובת העסק.
 • מהות העסק.
 • מספר הפריט בצו רישוי עסקים ה'תשע"ג 2013.
 • שם בעל העסק.
 • כתובת בעל העסק.
 • פרטי התקשרות (טלפון, נייד, פקס, דוא"ל).
 • שם מגיש התוכנית.
 • פרטי התקשרות של מגיש התכנית.

הערה התוכנית תוגש ע"י בעל מקצוע מתחום הבניין הרשום בפנקס ההנדסאים או אדריכלים.

 1. התכנית תכלול את הנתונים הבאים:
 • תרשים סביבה בקנ"מ  1:2500
 • תכנית מגרש בקנ"מ 1:250
 • תכנית העמדה בקנ"מ 1:100 (בעסקי מזון בקנ"מ 1:50 )הכוללת פתחים, מחיצות, כלים סניטרים, מכונות וציוד הקבוע בעסק, אופן התחברות לתא ביקורת ציבורי ואמצעי האוורור.
 • שני חתכים המראים את גובה העסק וגודל הפתחים
 • טבלת שטחים המפרטת את שטחי העסק לפי סוגי השימוש.
 • יש לפרט את החומרים ממנו בנוי העסק.
 • במידה וישנה מערכת מתזים לכיבוי  יידרש מז"ח בחיבור לרשת המים.

 

עסקי מזון

בנוסף לאמור לעיל יש לציין את הפריטים הבאים:

 • מפריד שומן וציון המיקום והנפח שלו.
 • פרשה טכנית המפרטת את תהליך זרימת המזון מקבלת הסחורה עד להגשה (סדר טכנולוגי).
 • חתך של ארובה.
 • אזור האשפה ואמצעי הפינוי.
 • במידה וקיים דחסן יש לציין בנוסף את תעלות הניקוז ואופן ההתחברות למערכת הביוב.
 • מיקום מיכל / דחסן קרטונים.
 • שטח המטבח המחסן חדרי השירות וגובהם יהיה ע"פ תקנות רישוי עסקים ה'תשס"א.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת.העירונית.
 • נספח אוורור עם פירוט מספר חלופות אוויר לשעה בחלקים השונים.
 • מספר הקבועות בעסק יקבע על פי "הוראות למתקני תברואה ה'תשס"ז 2007.
 • מומלץ להתקשר עם מתכנן מטבחים לצורך הגשת התוכנית.

 

מפעלי ייצור

 • יש לתת דגש על המעברים בין המכונות ואזורי הפריקה והטעינה של הסחורה.
 • תכנית בטיחות מאושרת ע"י ממונה /מהנדס בטיחות.
 • מסמך מידע מקדים (ניתן להוריד מהאתר).

 

בריכות שחייה

 • יש להוסיף חתכים של בריכות השחייה בור האיזון ותעלות הגלישה.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • פרשה טכנית.  
 • יש לציין את שטח הסינון וסוגי הבקרים.
 • מומלץ להתקשר עם מתכנן בריכות שחיה.
 • תכנית בטיחות מאושרת ע"י ממונה /מהנדס בטיחות.

 

מקוואות מאושרות

 • תרשים אוצר מי הגשמים אוצר השקה ובור הזריעה.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • חתכים של כל הבורות, בור הטבילה , אוצר מי הגשמים , אוצר השקה ובור הזריעה.

 

תחנות דלק

 • יש לציין את סבכות הניקוז ואופן ההתחברות למפריד השמנים.
 • יש להוסיף לתוכנית את מיקום מכלי הדלק , נפחם והחומרים ממנו הם בנויים.
 • סכמת הולכת הדלק את המשאבות.

 

מוסכים

 • לציין את מפריד השמנים.
 • מיקום מיכל איסוף המסננים.
 • סכמת התחברות תעלות הניקוז אל מפריד השמנים.

 

שטיפת מכוניות

 • להוסיף לתוכנית את מתקן מחזור המים החתכים שלו ואופן ההתחברות אל תעלות הניקוז.
 • נדרש להתקין מז"ח בהתחברות לרשת מי השתייה.

 

מפעלים ליצור מכשור רפואי

 • נדרשת התקנת מז"ח בחיבור לרשת מי השתייה העירונית.

 

לולים

 • לציין בתוכנית את הסוללות (במידה וישנם) , מתקן איסוף פגרים ומיכל התערובת.
 • לא תתקבל תכנית ללא מסמך מידע וחוות  דעת של יועץ סביבה (ריחות).

 


 

לתשומת לבך!

החובה לקבלת רישיון עסק חלה על בעל העסק.

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968

הקובע כי, אסור לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק או היתר זמני.

העובר על החוק צפוי לעונש ולצו המורה על הפסקת העיסוק וסגירת העסק.

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים:

בטלפון: 02-9900843

בפקס: 15329900843

במייל: maor@m-yehuda.org.il