כלל העסקים

דף מידע המפרט את הנתונים הבאים :

 • כתובת העסק.
 • מהות העסק.
 • מספר הפריט בצו רישוי עסקים ה'תשע"ג 2013.
 • שם בעל העסק.
 • כתובת בעל העסק.
 • פרטי התקשרות (טלפון, נייד, פקס, דוא"ל).
 • שם מגיש התוכנית.
 • פרטי התקשרות של מגיש התכנית.

תרשים סביבה:

1 .תרשים סביבה ייערך בקנה מידה של 1:2,500

2 .בתרשים סביבה יצוינו:

א. הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקס המקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.

ב. מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.

ג. הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית:

1 .מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250

2 .במפה המצבית יצוינו:

א. שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

ב. מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי (כולל טבלת שטחים בה יצוין גודל החלקה ,המבנה בו העסק ממוקם וגודל כללי של העסק).

ג. קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.

ד. מתקנים לסילוק אשפה.

ה. מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

ו. מערכות לכיבוי אש.

ז. חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים.

ח. מקומות חנייה המשרתים את העסק, לרבות מקום חנייה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חנייה), התשמ"ג 1983 – לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק:

1 .תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן, תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

2 .בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

א. החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.

ב. מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.

ג. סימון מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק (כולל טבלת שטחים מפורטת של השטחים השונים ושימושם).

ד. פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה.

ה. מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם יישנן.

ו. מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה, רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.

ז. מתקנים לאצירת אשפה ופינויה.

ח. ארובות.

ט. מערכות ציוד וכיבוי אש.

י. מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם יישנם.

יא. המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל 1970.

יב. מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

3 .שני חתכים כמפורט להלן:

א. חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

ב. חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1 )המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

פרטים נוספים:

1 .בנוסף על הפרטים המנויים רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתוכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

2 .רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתוכנית עסק יצורפו חוו"ד של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

* עפ"י חוק רישוי עסקים כל עסק חייב תוכנית החתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק רישוי עסקים (הוראות כלליות) מורשה חתימה שהוא מהנדס, הנדסאי, אדריכל הרשום בפנקס ההנדסאים או אדריכלים.

דגשים:

עסקי מזון

יש לציין את הפריטים הבאים:

 • פרשה טכנית המפרטת את תהליך זרימת המזון מקבלת הסחורה עד להגשה (סדר טכנולוגי).
 • חתך של ארובה.
 • אזור האשפה ואמצעי הפינוי.
 • במידה וקיים דחסן יש לציין בנוסף את תעלות הניקוז ואופן ההתחברות למערכת הביוב.
 • מיקום מיכל / דחסן קרטונים.
 • שטח המטבח המחסן חדרי השירות וגובהם יהיה ע"פ תקנות רישוי עסקים התשס"א.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • נספח אוורור עם פירוט מספר חלופות אוויר לשעה בחלקים השונים.
 • מספר הקבועות בעסק יקבע על פי "הוראות למתקני תברואה התשס"ז 2007.
 • מומלץ להתקשר עם מתכנן מטבחים לצורך הגשת התוכנית.

מפעלי ייצור

 • יש לתת דגש על המעברים בין המכונות ואזורי הפריקה והטעינה של הסחורה.
 • תכנית בטיחות מאושרת ע"י ממונה /מהנדס בטיחות.

בריכות שחייה

 • יש להוסיף חתכים של בריכות השחייה, בור האיזון ותעלות הגלישה.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • פרשה טכנית.  
 • יש לציין את שטח הסינון וסוגי הבקרים.
 • תכנית בטיחות מאושרת ע"י ממונה /מהנדס בטיחות.
 • מומלץ להתקשר עם מתכנן בריכות שחיה.

מקוואות מאושרות

 • תרשים אוצר מי הגשמים אוצר השקה ובור הזריעה.
 • נספח סניטרי הכולל מערכות מים וביוב, סכמת מים (כולל ציון מז"חים), וחיבורים לרשת העירונית.
 • חתכים של כל הבורות, בור הטבילה , אוצר מי הגשמים , אוצר השקה ובור הזריעה.

תחנות דלק

 • יש לציין את סבכות הניקוז ואופן ההתחברות למפריד השמנים.
 • יש להוסיף לתוכנית את מיקום מכלי הדלק , נפחם והחומרים ממנו הם בנויים.
 • סכמת הולכת הדלק את המשאבות.

מוסכים

 • לציין את מפריד השמנים.
 • מיקום מיכל איסוף המסננים.
 • סכמת התחברות תעלות הניקוז אל מפריד השמנים.

שטיפת מכוניות

 • להוסיף לתוכנית את מתקן מחזור המים החתכים שלו ואופן ההתחברות אל תעלות הניקוז.
 • נדרש להתקין מז"ח בהתחברות לרשת מי השתייה.

מפעלים ליצור מכשור רפואי

 • נדרשת התקנת מז"ח בחיבור לרשת מי השתייה העירונית.

לולים

 • לציין בתוכנית את הסוללות (במידה וישנם) , מתקן איסוף פגרים ומיכל התערובת.
 • לא תתקבל תכנית ללא מסמך מידע וחוות  דעת של יועץ סביבה (ריחות).