מבוא

מחלקת רישוי עסקים מכוח חוק רישוי עסקים אמונה על רישוי, פיקוח ואכיפה על העסקים שבתחומה.

נלווים לחוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים  וצו רישוי עסקים .

מטרת הנוהל

הגדרת כללים לתהליכי עבודה הנוגעים להגשת בקשה לרישיון עסק לאירועים תחת כיפת השמיים.

הגדרות

בקשה לרישיון עסק: טופס בקשה לרישיון עסק המוגש למחלקת רישוי עסקים ע"י בעל האירוע או בא כוחו.

מסמכים נלווים: 

  • צילום ת"ז של בעל העסק.
  • תעודה  מרשם החברות במקרה של חברה.
  • "מפה מצבית".
  • "תכנית בטיחות" כולל נושא הסדרת התנועה, חניונים ונגישות לבעלי מוגבלוית – שתוכן ותיחתם ע"י מהנדס בטיחות / בעל מקצוע מוסמך.
  • "פק"מ אבטחה"  - שתוכן ויתחתם ע"י מנב"ט מוסמך.
  • אישור בעל השטח לקיום האירוע.

ביום האירוע (טרם תחילתו) יש להגיש:

1. אישור מהנדס בטיחות. (קונסטרוקטר)

2. אישור הנדסאי / בודק חשמל.

3. אישור בעל מקצוע סופי.

אירועים תחת כיפת השמים ללא מזון

הגשת הבקשה לרישיון עסק: הבקשה לרישיון עסק לפריט 7.7ה' תוגש בצירוף המסמכים הנלווים   45 יום לפני מועד האירוע.

גורמי האישור:

כיבוי אש , משטרה , מחלקת רישוי עסקים.

הצללה:

באירוע המתקיים בשעות היום בימים חמים תידרש הצללה ואמצעי קירור אויר בשטח האירוע.

מתקנים סניטרים:

המתקנים הסניטרים שיוצבו במקום האירוע יוצבו במקום אשר יאפשר גישה נוחה לכלל משתתפי האירוע, בהתאם ל"הוראות למתקני תברואה".

בהתאם ל "הוראות תנאי תברואנ נאותים לאירועים וירידים"

ניקוזים:

הכיורים המשמשים את האירוע ינוקזו לתא ביוב או לחילופין לבור שיחפר באדמה וימולא בחצץ   עומק הבור יהיה ע"פ שיקולו של בעל מקצוע כך שלא יוצרו שלוליות סביב.

אופן הרישוי:

לאחר עמידה בתנאים, קבלת אישורם של גורמי האישור ותשלום אגרה ע"פ חוק יונפק רישיון עסק לאירוע. 

אירועים תחת כיפת השמיים הכוללים מזון/משקאות משכרים

באירוע הכולל מזון יתוספו הדרישות הבאות:

הגשת הבקשה לרישיון עסק:

בטופס הבקשה לרישיון עסק יופיע מלבד הפריט 7.7ה' הפריט 6.9.א' רוכלות מזון.

במקרה של בקשה למכירת מזון מן החי יידרש להציב אחראי בטיחות מזון מוסמך לאורך כל האירוע.

במשקאות משכרים יופיע הפריט 4.8

מסמכים:

מסמכים נוספים הנדרשים באירוע הכולל מזון:

  • העתק רישיון עסק של הרוכלים( במקרה של מכירת מזון שלא מן החי).
  • הגשת פרשה טכנית שתוגש ע"י אחראי בטיחות מזון מוסמך כולל תפריט המזון המוגש באירוע (במקרה של מזון מן החי)
  • רישיון יצרן (של משרד הבריאות) במקרה של מכירת מזון ומשקאות ארוזים .

גורמי אישור:

תברואן המועצה, כיבוי אש , משטרה , מחלקת רישוי עסקים.

אחריות ניהולית:

באחריות מפיק האירוע ביצוע הנוהל.

אחריות מקצועית:

כל בעל מקצוע בתחומו.

בקשה לחריגה מהנוהל:

בקשה לחריגה מהנוהל תוגש בכתב עם פירוט הסיבה לבקשת החריגה למחלקת רישוי עסקים 30

 יום לפני האירוע ותאושר ע"י מנהל אגף ביטחון, רישוי עסקים ותחבורה בלבד.

סימולטור לבחינה – האם האירוע טעון רישוי עסק

סימולטור לבחינה

תרשים זרימה - אישור ורישוי אירועים חד פעמיים תחת כיפת השמיים

רישוי ואישור אירועים חד פעמיים תחת כיפת השמיים-תרשים זרימה חדש.pdf