השירות הווטרינרי מטפל במפגעים שמקורם בחיות משק כגון סוסים, פרות, חמורים, צאן ועופות המשוטטים בשטחים ציבוריים ו/או מוחזקים ללא היתר על פי חוק, העשויים לגרום נזק, להוות סיכון בטיחותי ו/או לסבול מתנאי אחזקה בלתי ראויים (על פי חוק צער בעלי חיים).

הגוף האמון על הטיפול בבקר וצאן הינו "החקלאית", ומועצת הלול אמונה על הטיפול בעופות לצרכי חקלאות.

רעייה בשטחי המועצה-

במסגרת הפעולות למניעת שריפות יער, מועצת מטה יהודה, בתמיכת קק"ל, מעודדת רעייה של עדרי צאן ובקר כאמצעי להקטנת כמות החומר העצי הדליק. כמות עשב בלתי מבוקרת עלולה לשמש פתיל להתלקחות של שריפות ענק, ובעלי החיים המלחכים את העשב יוצרים  קו חיץ טבעי המקטין את סכנת התפשטות האש. בנוסף, מאפשר המרעה ביער מרחב מחייה ומקור מזון לעדרי הצאן והבקר. שילוב רעיית בקר וצאן בשטח היער מסייעת גם לשימור האיזון האקולוגי בשטחים הפתוחים ומגדילה את המגוון הביולוגי של פרחי פקעות.

בשטחי המועצה רועים עדרים מקומיים ועדרים חיצוניים, ובתנאי שקיבלו היתר רעייה. אחת לשנה מתכנס פורום לאישור היתרי רעייה בשטחי המועצה, המורכב מנציגים של המועצה, משרד החקלאות, קק"ל, מנהל מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ורשות המרעה. המעוניינים בהיתר רעייה מתבקשים לפנות למשרדי קק"ל.

רעיית העדרים בשטחי המועצה עלולה להביא למפגשים בלתי צפויים בין בעלי החיים לתושבים.

באם נתקלתם במפגע שמקורו בחיות משק פנו למוקד המועצה בטלפון 8108* או בווטסאפ 0527250801.