שם קישור
הודעה בדבר אפשרות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור: צור הדסה, נחושה ותרום

הודעה בדבר אפשרות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור

נוסח פרסום לעתונות

תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים