בהתאם להוראות הדין, החבות בארנונה מוטלת על ''מחזיק'', שהינו ''בעל הזיקה הקרובה ביותר'' לנכס.

למחזיק ייחשבו, בין השאר: בעלים (ככל שאין בעל זיקה קרובה יותר) ושוכר לתקופה שאינה קצרה משנה (בהשכרה לתקופה קצרה משנה חלה חובת התשלום בארנונה על בעל הנכס).

ואולם, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בכפוף לכך, שלמועצה נמסרה הודעה במועד ובכתב על שינוי בזהות המחזיק בנכס.

 אם לא נמסרה הודעה כאמור, מטיל החוק את חובת התשלום על המחזיק האחרון הרשום במועצה ו/או על בעל הנכס.

שינוי הרישום בעירייה אינו כרוך בתשלום, וניתן לעשותו בכתב לרבות בפקס, או בדוא''ל .

רק מחזיק הרשום בספרי הארנונה יכול לזכות בהנחה מארנונה.

לכן חשוב מאוד שבעל הנכס וכל מי שעוזב או נכנס לנכס, ימסור למועצה, במועד, הודעה בכתב על שינוי בזהות המחזיק.

מחזיק שלא הודיע לעירייה על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה. כמו כן, בסמכות המועצה לדרוש מבעל נכס שלא הודיע במועד על שינוי בזהות המחזיקים בנכס, או שלא דיווח במועד על זהות המחזיק בנכס בפועל, את תשלום מלוא חיוב הארנונה לאותה תקופה.

בכל מקרה של חילופי מחזיקים בנכס, בין אם במעמד מכירתו, השכרתו, הוספה או החלפת שותף וכיוצא בזאת, יש למסור למועצה הודעה, בכתב, על השינוי בצירוף פרטי זהות הנכס בו התבצע השינוי, ובסמוך לביצועו.

 

את המסמכים ניתן להעביר למייל: sarah@m-yehuda.org.il  או לפקס: 02-9958617

 

טפסים