חזון

האגף יחזק יכולת התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת ההחלטות, תוך פיתוח תרבות ארגונית מבוססת תכניות פעולה אסטרטגיות, התוויית הדרך ליישומן ובקרה על ביצוען.

האגף יפעל לסינכרון בין אגפי המועצה ויחידות המשנה לעבודה סדורה על פי מדיניות אחידה ויקיים שיח דינאמי ויבחן את מטרות הארגון באופן תמידי נוכח השינויים וההתפתחויות המתרחשות במועצה. 

 

מטרות

מטרות פנים ארגוניות:

 • קידום חזון ראש המועצה ובחינת יישומו בכל יחידות המועצה והיישובים בתחומה.
 • פיתוח תרבות ארגונית מבוססת תכנון אסטרטגי .
 • התמקצעות מנהלי הארגון.

מטרות חוץ ארגוניות:

 • שירות איכותי ויעיל לתושב.
 • ישובים בעלי חוסן קהילתי.
 • צמיחה כלכלית במועצה.
 • יזמות חברתית כלכלית וקהילתית.
 • ניצול אתגרים והזדמנויות לקידום המועצה.

 

יעדים

 • ניהול מערך תוכניות העבודה השנתיות של המועצה, מתוך ראייה מערכתית ותיאום עם ראשי האגפים והמנהלים.
 • קידום תכניות עבודה מדידות ותלויות תקציב.
 • מעקב ובקרה אחר יישום תכניות העבודה והטמעה של המסקנות והלקחים שהופקו מהשנה החולפת.
 • סינכרון ושיתוף פעולה עם האגף למערכות מידע בהיזון מאגרי המידע והנתונים המועצתיים.
 • הנעת אמנת הפנים  וסינכרון ממשקי פעולה ברמה הפנים  מועצתית.
 • הובלת צוותי חשיבה מועצתיים מבוססי  שיתוף ציבור וגורמים מקצועיים שונים בנושאים בהם פועלת המועצה כגון: קהילה, חברה, כלכלה, חינוך קיימות ועוד
 • ניהול מערך ההכשרות המועצתי תוך בחינת התאמה בין צרכי המועצה לצרכי העובד.
 • ניהול ומעקב אחר יישום החלטות ראש המועצה וביצוען.
 • פיתוח תרבות תכנונית (חשיבה כתיבה וביצוע) ביישובי המועצה והתאמת התכניות לחזון ראש המועצה.
 • אמנת שירות לתושב  ומעקב על יישומה.
 • חיזוק התפיסה הקהילתית ביישובים ופיתוח כלים לפתרון אתגרים יישוביים.
 • זיהוי מגמות הזדמנויות ואתגרים ברמה מועצתית ועיבודם לכדי ניירות עמדה ככלי עזר בתהליך קבלת ההחלטות.
 • איגום משאבים בין ישובים.
 • קידום יזמות חברתית וכלכלית חוצת ארגון.
 • מפגשי עבודה קבועים, למידת עמיתים והנחלת  ידע מקצועי פנימי  וחיצוני .
 • שיתוף פעולה והיזון חוזר עם האגף למערכות מידע.

 

תחומי אחריות

 • תכנון אסטרטגי - בראשות מנהל האגף סיון כהן-טופל
  קידום יישום חזון ראש המועצה, הובלת תהליכי התכנון במועצה, ביצוע מעקב ובקרה על עבודת ועדות המועצה השונות, ריכוז עבודת מטה על פי נושאים שיוכתבו על ידי ראש המועצה, קידום יזמות חברתית וקהילתית.
 • פרויקטים לאומיים "הרשות לביטחון קהילתי"
  קידום אקלים מועצתי מבוסס ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם.
 • ניהול מוקד המועצה
  יצירת מערך מבוסס מוקד לניהול ומעקב הטיפול בפניות תושבים וביצוע החלטות מועצה.