מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[26/02/2017] הודעה בדבר הפקדת תכנית מספר 151-0343921 איחוד וחלוקה מחדש, של מתחם מבני חינוך וציבור במושב בית זית


 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 151-0343921
שם התוכנית: מתחם מבני ציבור וחינוך במושב בית זית מי/710/יא'


נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים מופקדת תכנית מפורטת  מספר 151-0343921.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:

שינוי -  מי/במ/710


השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

רשות מקומית: מטה יהודה
ישוב: מושב בית זית


גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 30358 מחלקה:19 עד:19 שלם


עיקרי הוראות התכנית:

איחוד וחלוקה במתחם מבני ציבור מ"שטח למבני חינוך" לשטח ל"מבני ציבור" ולהפך.
   

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה.

בהתאם לסעיף 103(א)לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה מרכז אזורי הר –טוב
ד.נ. שמשון טלפון 02-9958825,02-9958987 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון המלכה 1 ירושלים
טלפון : 02-6290200 .כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 


ניב ויזל
מ"מ יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ובניה

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי