מליאה

מועד הישיבה הבאה: 11/01/2017
נושאים לדיון בישיבה:
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה