מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

ארכיון חדשות

[15/02/2017] קול קורא להפעלת מועדוניות ביישובים


כחלק מפעילותה של המועצה האזורית מטה יהודה ובמסגרת ריכוז וניהול פעילויות בנושא החינוך החברתי קהילתי, מעוניינת המועצה בקידום והובלה של מסגרות פעילות אחה"צ הנותנות מענה לילדים וקשישים במספר יישובים.

תנאי סף:

 • מציע שהינו תאגיד רשום בישראל ( חברה, עמותה וכיו"ב )
 • המציע עוסק בחינוך ומפעיל מסגרת התנדבותית לתלמידיו ו/או חניכיו וכן נותן שירותי הדרכה של רכז/ים אשר ירכזו את הפעילות
 • לפחות 3 שנות ניסיון בהובלה של פרויקטים חינוכיים מסוג זה
 • תכנית חינוכית בעלת יעדים ותפיסה חינוכית מוגדרת – יש לצרף להצעה תכנית שנתית

 

המפעיל צריך לקיים את התנאים הבאים :

 • עבודה בשמונה יישובים
 • השירותים יינתנו פעמיים בשבוע כ – 3 שעות בכל פעם, (שעה וחצי חונכות אישית ושעה וחצי פעילות קבוצתית).
 • בכל מועדונית יועמדו לפחות 7 מדריכים מטעם המציע בכל מפגש, סה"כ כ- 56 מדריכים בכל מפגש לכל המועדוניות.
 • העמדת איש קשר שתפקידו לתת ליווי חינוכי למדריכים, קשר עם אגפי המועצה, ועדי היישובים ובתי הספר.
 • ביקור קשישים ביישובים בשיתוף עם אגף הרווחה
 • חונכויות לימודיות ע"פ הצורך.
 • הפעלת קייטנת פסח – גביית עלות שלא תעלה על סך של 70 ₪ לכל ילד, מהוריו של הילד ישירות אל המפעיל.

 

המועצה :

במסגרת ההפעלה המועצה תספק כדלהלן:

 • תספק הסעות המדריכים פעמיים בשבוע לכ- 8 יישובים
 • תעמיד הרשאה תקציבית של כ- 100,000 ₪ לטובת הפעלת הפרויקט
 • ההתקשרות עם המפעיל הינה לתקופה של 5 שנים

 

תנאים כלליים:

 • אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה.
 • המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.
 • המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה, לרבות בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש.

 

את ההצעות יש להגיש על דף לוגו של המציע לידי גב' שלהבת מרכוספלד באמצעות פקס מס': 02-9958630 או במייל: shal@m-yehuda.org.il   עד ליום 2/3/17, הוא המועד האחרון להגשת הצעות ובצירוף פרטי ההצעה המלאים ובצירוף המסמכים הרלוונטיים.


 

בכבוד רב,
מועצה אזורית מטה יהודה – אגף חברה ונוער

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי