מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

הרחבות בישובים

 

 1. הקדמה
  כל תהליך שינוי בודאי בישוב קטן, מהווה פוטנציאל לסכסוכים ולעימותים עתידיים, ראיה מושכלת של החזון החברתי והגדרת אורחות החיים בקהילה, חיוניים על מנת לבנות קהילה המכילה את השונות של האוכלוסייה הנקלטת ומבוססות על כבוד ודיאלוג פתוח.
 2. תהליך בניית הסכמות בישובים
  תהליך קבלת החלטות הממוקד ביצירת תשתית של דיאלוג במטרה ליצור הסכמות רחבות בין חברי האגודה בסוגיות כגון:
  • אופי ועתיד הישוב במתכונת הקיימת.
  • מטרות ההרחבה.
  • החוסן החברתי לקליטת אוכלוסיה שונה.
  • לקיחת אחריות ומחויבות לתוצאות.
  יצירת הסכמות תוך שקיפות מוחלטת של תהליך קבלת ההחלטות הינה ערובה להצלחת ההרחבה.
 3. מטרות ההרחבה
  • קליטת בנים - פתרון דיור לבנים
  • פיתוח תשתיות פיזיות - עליית ערך הנכסים בישוב
  • חיי קהילה משופרים - איכות חיים < /li>
 4. סדר הפעולות
  א. החלטת האסיפה הכללית:
  1. הסכמה להליך ההרחבה.
  2. הסכמה ומודעות להוצאות כספיות של התושבים הוותיקים (אגרות והיטלי ביוב).
  3. בחירת צוותי ניהול הפרויקט.
  ב. תכנון מוקדם:
  1. בחירת מתכננים ויועצים.
  2. הכנת פרוגרמה.
  3. אישור ת.ב.ע.
  ג. תכנון מפורט:
  1. תשתיות ההרחבה.
  2. תשתיות על.
  3. תשתיות ביוב.
  4. אישור המינהל להוצאות פיתוח.
  ד. הנחיות המינהל להגשת הוצאות פיתוח:
  • ככלל, אין המינהל מאשר הוצאות פיתוח אלא בתחום הציבורי בלבד.
  • המינהל  מאפשר לישובים בהם השיפוע מעל 20% לגבות סכום של עד 140 אש"ח (כולל מע"מ) ללא בדיקת האומדנים. לישובים בהם השיפוע פחות מ-20% סכום של 100 אש"ח (כולל מע"מ). הסכומים צמודים למדד ינואר 2001.
  • להוצאות פיתוח בסכומים גבוהים יותר יש להגיש תכניות ואומדנים כמפורט להלן:
   1. עבודות עפר – בתחום הציבורי בלבד.
   2. קירות תומכים – קירות תומכי כביש בלבד.
   3. מים וביוב – מראש שטח ההרחבה בלבד.
   4. כבישים ומדרכות – בתוך תחום ההרחבה בלבד.
   5. חשמל/בזק/כבלים – בהפחתת החזרים של החברות.
   6. שצפ"ים – לפי התכנון המפורט.
   7. תשתיות על – לפי הזיקה הישירה של ההרחבה.
   8. הוצאות פינויים – בהתאם לסכומים בהחלטת מועצה 727.
   9. בצ"מ – 10% לפי מחירון פיתוח משרד השיכון.
   10. תקורה – 11% על הוצאות פיתוח.
  • בדיקת התוכניות ואישור גובה הוצאות הפיתוח מלווה בסחר סוסים עיקש, לרוב הישובים אינם עומדים בזה ומוותרים. מומלץ להציג תוכניות הפיתוח באגף הפיתוח לפני העברתו למינהל.
  חשוב לדעת
  גובה הוצאות הפיתוח שאושר ע"י השמאי הממשלתי הראשי מר משה יצחקי עומד על 245,700 באזור ירושלים (נכון ל- 21.4.98)

  ה. שיווק מגרשים:
  1. הכנת תיק מגרש (תשריט, תכנית מדידה, הסכמי פיתוח וכו'..).
  2. פרסום.
  3. ועדת קבלה.
  4. תשלום הוצאות פיתוח.
  5. התחייבות המועצה למינהל לאחריותה לעבודות הפיתוח.
  6. הפניית הרוכשים למינהל מקרקעי ישראל.
 5. פתרון ביוב
  א. אין הרחבה ללא פתרון ביוב כולל לחלק הוותיק של הישוב.
  ב. ביצוע פתרון ביוב מחייב השתתפות במימון מלא של ההרחבה ושל התושבים בישוב הוותיק על פי חלקם היחסי בעלויות.
 6. הפניית רוכשי המגרשים למינהל
  א. דרישת המינהל כי המועצה תתחייב מול רוכשי המגרשים על אחריותה לפיתוח המגרשים. ב. תנאי המועצה למתן התחייבות:
  1. יכולת מימון מלא לפתרון הביוב של הישוב.
  2. תשלום הוצאות הפיתוח לחשבון בנק מיוחד.
  3. פיקוח צמוד של המועצה על ביצוע העבודות ואישור תשלום לקבלנים וספקים.
 7. היתר בנייה לעבודות עפר ותשתית.
 8. היתר בנייה לבתים.
 9. טופס 4 (אכלוס)
 10. סיכום

האמור לעיל מהווה ראשי פרקים בלבד. הסבר מפורט ינתן בכנס הוועדים.

סרטון בנושא הרחבות המועצה >>
מצגת בנושא ההרחבות >>

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי