מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

סל שרותים מקומי

הנחיות לועדים המקומיים
 

מזכיר המועצה מוציא מדי שנה הנחיות לועדים המקומי לענין מסי ועד מקומי והכנת תקציב ועד מקומי והוראות מקדימות של המועצה, וכן דרכי פיקוח ובקרה על פעולות הועד והניהול הכספי של הועד המקומי.


הכנת תקציב ועד מקומי
 

הישוב חייב לכלול בתקציבו את פירוט השירותים שינתנו לתושבי הישוב (שכאמור המועצה מעבירה 20% מכספי הארנונה) ובתוכם תקצוב מלא של השירותים המוניציפליים שהמועצה משתתפת בתקצובם.


פרסום

כשם שהמועצה מפרסמת את צו הארנונה שלה, ואת סדרי פעילותה, כך חובה על הועד המקומי לפרסם את תקציבו ואת הארנונה שמוטלת על תושביו, וכן את השירותים המקומיים שינתנו לתושבים ולא יאוחר מחודש ינואר. חוק חופש המידע חל על הועדים המקומיים.


פקוח ובקרה
 

הועדים המקומיים מבוקרים ע"י משרד הפנים והמועצה, הם רשאים עפ"י החוק לבצע התערבות בניהול של ועדים מקומיים כושלים או שאינם מתפקדים. ובשנה זו האחריות ברובה מוטלת על המועצה שתבצע זאת על מנת לסייע לניהול מקצועי ושיקום של הועד.


השתתפות שונה לישוב לפי גודלו
 

מתוך התקציב הכולל של הסל ינתן אחוז מסויים בשיויון לכל הישובים, והיתרה תנתן יחסית למספר תושבי הישוב עפ"י הרישום, או בני הנוער גילאי 6-18.
 

להלן סל השירותים המקומי (פרוט תקציבי מופיע בריכוז) :

 1. מזכירות
  1. מרפאות - ישוב שבו קיימת מרפאה ציבורית ו/או תחנת טיפת חלב, ויבצע שיפור משמעותי במבנה או בציוד חדש למרפאה, ומתואם עם האחות או האח של הישוב.
 2. איכות הסביבה
  1. הדברת זבובים ויתושים - ההדברה תבוצע ע"י הישוב מחודש מרץ ועד חודש אוקטובר (8 חודשים) ע"י מדביר מוסמך בעל רשיון לעסוק ברעלים, הפיקוח - רכזי התברואה.
  2. גינון - בגני ילדים - השתתפות המועצה.
   במרכז הישוב - השתתפות מותנית בגודל הישוב ובקיום גנים ציבוריים ובאחזקה נאותה.
 3. אגף חינוך וחברה
  1. אחזקת גני ילדים - בדק הבית שמתבצע ע"י המועצה, בסוף שנת הלימודים עפ"י מצב המבנה ותקציב מיועד.
  2. בתי ספר - שמופעלים כמפעל סגור - יקבלו סיוע תקצוב מאושר מותנה בהגשת תקציב בית הספר לאשור הגזבר,
  3. תרבות - גובה ההשתתפות מתייחס למספר בני הנוער גילאי 6-18 בישוב, ובנוסף השתתפות בתרבות תורנית.
   נוער - גובה השתתפות מתייחס למספר בני הנוער גילאי 18 - 6 בישוב, בשירות זה יש לכלול טיפוח ופעילות מדצ"ים, חומרים וציוד לפעולות הנוער, פעילות תנועתית.
   מדריך נוער ותרבות (ענ"ק) - המועצה משתתפת בסכום של 1,200 ש"ח לחודש למשכורתו של מדריך נוער ותרבות (ענ"ק) ומותנה בהעסקה של לכל הפחות בחצי משרה, אישור כשירות למועמד להדרכה ניתן ע"י משרד החינוך למח' הנוער במטה יהודה.
   ישוב שהמועצה תעסיק עבורו את מדריך הנוער והתרבות, יחוייב במלוא העלות פחות 1,200 ש"ח לחודש. לישובים מסויימים ההשתתפות מוגדלת עפ"י החלטות המליאה.
  4. ספורט - מתייחס למס' בני הנוער גילאי 18 - 6. המועצה תשתתף בסל שירותים לספורט לביצוע פעולות בישוב.
  5. תרבות תורנית - מתייחס למס' תושבי הישוב.
  6. דת - רבנים מקומיים - מועסקים ע"י משרד הדתות, ושכרם המלא מועבר ממשרד הדתות למועצה האזורית שמנפיקה להם תלושי שכר עפ"י תחשיבי משרד הדתות.
   לכל ישוב - יש רב מקומי, או רב מאמץ מישוב אחר להדרכה והסדרת צרכי הדת של התושבים, שניתנים ללא תשלום.
   רישום נישואים - נעשה במועצה בלשכת הרב הראל, רב המועצה, יש לשלם אגרת נישואין ואגרות אחרות בהתאם לחוק.
   יודגש כי אין לשלם לרבנים מקומיים, עבור שירותי דת, ואם יש דרישת תשלום, לבקש אסמכתא חוקית וקבלה רשמית כולל מע"מ.
   בתי עלמין מקומיים - מקורות המימון עבור אחזקה בתי עלמין מקומיים:
   1. ביטוח לאומי - תשלום דמי קבורה לחב' קדישא כ- 2,300 ש"ח לנפטר.
   2. המשפחות.
   3. הועד המקומי.
   4. השתתפות המועצה האזורית לפי סל השירותים.

בתי כנסת - השתתפות המועצה לאחזקת בתי הכנסת, הינה משלימה להקצבות הועד המקומי ולתרומות.
עירוב - בישובים בהם קיים עירוב מסביב לישוב, המועצה משתתפת באחזקת העירוב.
מקואות - אחזקת המקוואות המקומיים – באחריות הישוב ומשרד הדתות.
מקורות המימון לאחזקת המקואות:

משתמשים - כל ועד מקומי צריך לקבוע תשלום כלשהו מן המשתמשים.

   1. הועד המקומי.
   2. משרד הדתות באמצעות המועצה מספק דלק לחימום מים.
   3. גופים אחרים.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי