הקוד האתי שלנו- במועצה אזורית מטה יהודה

עובד/ת המועצה מצהיר/ה כי בכוונתו/ה :

להקפיד על  קיום החוקים של מדינת ישראל, תוך מתן כבוד למוסדותיה ולסמליה.

להיות נאמן/ה לערכים האישיים שלו/ה ולנהוג בהתאם למדיניות המועצה, להחלטותיה וליעדיה.

להכיר ולכבד את זכויות התושב, לסייע במתן מידע עדכני ולפעול בשקיפות מלאה.

לשמור על כללי בטיחות וגהות, תוך הקפדה על ההוראות והתקנות המחייבות עובד/ת ציבור.

להימנע מלנצל את המעמד והתפקיד לקבלת טובות הנאה או שרות מכל גורם במועצה או מחוצה לה.

להקפיד על התנהגות נאותה, ניקיון כפיים, כללי אתיקה ולהימנע מכל פעילות בלתי ראויה.

לטפח את יחסי העבודה במועצה ועם הציבור הרחב ולשמור על כבוד הנהלת המועצה ועובדיה.

להגיש שירות הוגן ללא הפלייה דתית או עדתית, ללא הבדל גזע ומין ולדאוג לשוויוניות בין תושב לתושב ובין יישוב ליישוב.

לשמור על צנעת הפרט ולא להעביר מידע העשוי לפגוע בזכויות.

להקפיד להתייצב למילוי התפקיד במועד ולא לנטוש את מקום העבודה לצרכים פרטיים, למעט טיפולים רפואיים וזאת לאחר קבלת אישור הממונה הישיר.

לפעול רק בהתאם לסמכות ואחריות ולמלא אחר ההוראות שניתנו, כדין, ע“י הממונים עליו/ה.

לדווח ולהתריע על מפגע בטיחותי או בטחוני שלדעתו/ה מסכן חיי אדם, גם אם אינו בתחום אחריותו/ה.

להכיר בעובדה כי השרות לתושב הינו מטרה עליונה ועליו להיות מוגש ביעילות, מקצועיות ואיכות אופטימלית.